phanminhvinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 517
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 7 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có