khangvww
  • Hạng ...
  • Ngọc 754
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khangvww0 - 1 tuliphalan
khangvww0 - 1 lovewinter
khangvww0 - 9 thuydung25