chemga12
  • Hạng ...
  • Ngọc 726
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 1.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có