skyedoan12
  • Hạng ...
  • Ngọc 999
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
skyedoan122 - 4 thuydung25
skyedoan122 - 1 thuykieu