phongwibusimp
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,505
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.76%
  • Chỉ số xã hội 34
  • Chỉ số đam mê 2.17
  • Thời gian tham gia 6 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có