mogghg
  • Hạng ...
  • Ngọc 57
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 4.55%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 6.40
  • Thời gian tham gia 10 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có