xogang123
  • Hạng 67
  • Ngọc 8,317
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có