jonhmyu11
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 15.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có