lethuylinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 21.05%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 2.28
  • Thời gian tham gia 7 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có