rptvanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.90%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 7 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có