jumoedry12
  • Hạng ...
  • Ngọc 988
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
jumoedry120 - 1 hoangduy357
jumoedry121 - 2 hihi112
jumoedry123 - 2 yoshida