vuleeabc
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuleeabc0 - 1 biepack1
vuleeabc0 - 1 vozanhxyz
vuleeabc1 - 1 hoangnam124ha
vuleeabc0 - 2 hoangphuc2040