nobodyaone
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,018
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nobodyaone1 - 0 tuoiconrong