nguyenthithu
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,054
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 18.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có