buibachloc
  • Hạng ...
  • Ngọc 673
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có