lordbinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 772
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có