tmcaro12345
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,361
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.18%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 15.50
  • Thời gian tham gia 9 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có