sharkone
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,624
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 2.63
  • Thời gian tham gia 6 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có