umsange
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,215
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 6.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có