happytree
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.15
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
happytree1 - 16 nghiacaro
happytree0 - 1 thanhvan2021
happytree1 - 0 tuoiconrong