mina210113pk
  • Hạng ...
  • Ngọc 912
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mina210113pk0 - 2 lejun
mina210113pk0 - 2 hihi112