lucatback
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,626
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 8 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có