thaidinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,023
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.52%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 7 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có