dongvu
  • Hạng ...
  • Ngọc 339
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dongvu2 - 2 tubui1
dongvu0 - 1 donan
dongvu0 - 1 thuyhoa
dongvu0 - 5 btran2912
dongvu0 - 2 yephdith
dongvu0 - 3 crystal