kippyquyen2410
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,474
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 0.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có