mmmon
  • Hạng 31
  • Ngọc 27,311
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.88%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 8 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có