amaan
  • Hạng 61
  • Ngọc 1,798
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 17.95%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có