shinhothot
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
shinhothot0 - 1 chiukonoi
shinhothot1 - 8 xiaocui156
shinhothot1 - 0 xicun0709