ginsosad
  • Hạng 58
  • Ngọc 15,418
  • Khiên 11
  • Tỉ lệ thắng 59.52%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 2.20
  • Thời gian tham gia 3 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có