ginsosad
  • Hạng 28
  • Ngọc 32,733
  • Khiên 15
  • Tỉ lệ thắng 66.07%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 8 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có