danhthithanhlam
  • Hạng 65
  • Ngọc 1,603
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 8 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có