muxuden2021
  • Hạng ...
  • Ngọc 18,908
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.85%
  • Chỉ số xã hội 47
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 8 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có