atula
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,999
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.33
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
atula3 - 3 cobemongmo
atula1 - 0 phuongminh
atula8 - 8 pumpkin
atula1 - 0 kingofflags