ellytuyen
  • Hạng ...
  • Ngọc 22,105
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.38%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 0.63
  • Thời gian tham gia 8 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có