kiopin17
  • Hạng 91
  • Ngọc 2,955
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 1.72%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 3 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có