kiopin17
  • Hạng 55
  • Ngọc 2,768
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 1.67%
  • Chỉ số xã hội 60
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 8 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có