onetwo
  • Hạng ...
  • Ngọc 265
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có