nguyenthanhna1905
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,273
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.28
  • Thời gian tham gia 7 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có