ltdat0112
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,802
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có