kairos
  • Hạng ...
  • Ngọc 44,778
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.71%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 11.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có