carogiaitri
  • Hạng ...
  • Ngọc 17,021
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 11 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có