congacaro2006
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,189
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có