mjtmjt
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,172
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mjtmjt4 - 9 hoadongtien00
mjtmjt1 - 2 timkiem