quatmaystf
  • Hạng ...
  • Ngọc 14,167
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quatmaystf60 - 28 dunghoanghus261296
quatmaystf0 - 1 vtvtvt
quatmaystf17 - 5 dungdinhh
quatmaystf0 - 1 nhabanbo