dongsongbang19
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,879
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 17.95%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 8 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có