giamm
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,111
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 8.33%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có