lungne
  • Hạng ...
  • Ngọc 424
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lungne0 - 1 ozonevietnam
lungne0 - 1 kyhoi
lungne4 - 2 happykid76
lungne1 - 3 phiacuoiconduong
lungne0 - 1 lexuan22