covit0310
  • Hạng ...
  • Ngọc 36
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 8.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 7 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có