nupakachi
  • Hạng ...
  • Ngọc 42,151
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.00%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 1.90
  • Thời gian tham gia 9 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có