winxp
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,572
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.75%
  • Chỉ số xã hội 71
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 3 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có