tinhlo
  • Hạng 64
  • Ngọc 10,399
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 77.08%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 3 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có