thichankeo
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,841
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có